Praca na uczelni to nie tylko badania w laboratoriach i dydaktyka w salach wykładowych. O prestiżu uczelni świadczą organizowane przez nią konferencje, udział jej pracowników w ogólnokrajowych i międzynarodowych ciałach badawczych i naukowych, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych.

Afiliowana na uczelni kadra akademicka może wiele wnieść w jej rozwój poprzez gotowość reprezentowania uczelni we wszelkich agendach i organizacjach zewnętrznych. Cieszę się, że mogłem pracować na rzecz mojej Alma Mater uczestnicząc w wielu gremiach naukowych o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym.